یونولیت بخور و رطوبت ساز

دستگاه بخور و رطوبت ساز از جمله قطعات حساس به ضربه میباشند بنابر این تنها راه محافظت از این قطعات قبل از بسته بندی و ارسال محصول میباشد.

مشتریشرکت خصوصی
وزن یونولیت80 گرم
میزان تحویل8000 عدد هر ماه