یونولیت کله گاوی نیسان

یونولیت کله گاوی نیسان

قطعات خودرو از جمله قطعات حساس به ضربه میباشند بنابر این تنها راه محافظت از این قطعات قبل از نصب روی خودرو استفاده از فوم (یونولیت) بسته بندی میباشد شرکت پردیس فوم برای  خودرو های تیبا، پراید و پژو فوم یونولیت بسته بندی طراحی کرده است که در عکس کنار یونولیت کله گاوی نیسان را مشاهده می کنید.

مشتریزیر مجموعه ایران خودرو و سایپا
وزن یونولیت110 گرم
میزان تحویل1000 جفت هر ماه

کله گاوی نیسانیونولیتیونولیت بسته بندییونولیت کله گاوی نیسانیونولیت نیسان