یونولیت کله گاوی نیسان

قطعات خودرو از جمله قطعات حساس به ضربه میباشند بنابر این تنها راه محافظت از این قطعات قبل از نصب روی خودرو استفاده از فوم (یونولیت) بسته بندی میباشد شرکت پردیس فوم برای  خودرو های تیبا، پراید و پژو فوم یونولیت بسته بندی طراحی کرده است که در عکس کنار یونولیت کله گاوی نیسان را مشاهده می کنید.

مشتریقطعه سازان
رنگسفید و سفید با دانه های مشکی
میزان تحویل3000 جفت هر ماه

یونولیت کله گاوی مزدا

قطعات خودرو از جمله قطعات حساس به ضربه میباشند بنابر این تنها راه محافظت از این قطعات قبل از نصب روی خودرو استفاده از فوم (یونولیت) بسته بندی میباشد شرکت پردیس فوم برای  خودرو های تیبا، پراید و پژو فوم یونولیت بسته بندی طراحی کرده است که در عکس کنار یونولیت کله گاوی نیسان را مشاهده می کنید.

مشتریقطعه سازان
رنگسفید و سفید با دانه های مشکی
میزان تحویل3000 جفت هر ماه

یونولیت کله گاوی پیکان وانت

قطعات خودرو از جمله قطعات حساس به ضربه میباشند بنابر این تنها راه محافظت از این قطعات قبل از نصب روی خودرو استفاده از فوم (یونولیت) بسته بندی میباشد شرکت پردیس فوم برای  خودرو های تیبا، پراید و پژو فوم یونولیت بسته بندی طراحی کرده است که در عکس کنار یونولیت کله گاوی نیسان را مشاهده می کنید.

مشتریقطعه سازان
رنگسفید و سفید با دانه های مشکی
میزان تحویل3000 جفت هر ماه

یونولیت کله گاوی تویوتا

قطعات خودرو از جمله قطعات حساس به ضربه میباشند بنابر این تنها راه محافظت از این قطعات قبل از نصب روی خودرو استفاده از فوم (یونولیت) بسته بندی میباشد شرکت پردیس فوم برای  خودرو های تیبا، پراید و پژو فوم یونولیت بسته بندی طراحی کرده است که در عکس کنار یونولیت کله گاوی نیسان را مشاهده می کنید.

مشتریقطعه سازان
رنگسفید و سفید با دانه های مشکی
میزان تحویل3000 جفت هر ماه